Gloria

Kamari­kuoro Gloria tarjoaa yleisölleen mieleen­pai­nuvia elämyksiä klassisen vokaa­li­musiikin parissa. Kuoro tuo kuulta­vaksi kiinnos­tavia ja harvemmin esitettyjä teoksia meiltä ja muualta – kirkko­musiikin helmiä, jotka ansait­sevat tulla esille. Gloria tekee ennak­ko­luu­lot­to­masti pitkä­jän­teistä sävel­tä­jäyh­teis­työtä ja kantae­sittää uutta musiikkia säännöl­li­sesti. Kamari­kuoro Gloria perus­tettiin vuonna 2010.
Kammar­kören Gloria vill ge sin publik minnes­värda upple­velser inom den klassiska vokal­musiken. Kören vill uppföra intres­santa och sällan framförda verk, både inhemska och utländska pärlor ur körmusi­kre­per­toaren. Gloria samar­betar fördomsfritt och långsiktigt med nutida kompo­si­törer och uruppför regel­bundet nya verk. Kammar­kören Gloria uppstod år 2010. 

Laskutus

Kun on tarve laskuttaa Kamari­kuoro Gloriaa, voi laskuttaa yrityksenä tai henkilönä verokor­tilla.

Yritykset osoit­tavat laskun Kamari­kuoro Gloria ry:lle.

Maksamme myös yksityi­sille henki­löille korvauksia esimer­kiksi esiin­ty­mi­sistä. Tarvit­semme verokortin ja pankki­tilin numeron. Halutessasi voit antaa myös sotun ja osoit­teesi.

Lähetä em. materi­aalit sähkö­pos­titse. Samaan osoit­teeseen voi lähettää epäsel­vyyk­sistä kysymyksiä.