Pia Bengts NKR presidentiksi 2016-2020

Kuva: Håkan Wikman

Kamari­kuoro Glorian Pia Bengts on valittu Nordiska kyrko­musikrå­detin (NKR) uudeksi presi­den­tiksi. Valinta vahvis­tettiin juuri päätty­neessä kirkko­musiik­ki­sym­po­siu­missa. Götebor­gissa. Luotta­mus­tehtävä jatkuu vuoteen 2020, jolloin pohjois­mainen kirkko­musiikin suurta­pahtuma on jälleen Suomessa.

− Tehtäväni on johtaa sympo­siumin järjes­te­lyitä. Edessä on jännittävä ja mittava työ. Aikaa edelli­sestä kerrasta onkin kulunut jo 20 vuotta, jolloin Pohjois­maiden kirkko­musiikin yhteisö oli koolla Suomessa, kertoo Pia Bengts.

Pohjois­mainen kirkko­musiik­ki­sym­posium järjes­tetään neljän vuoden välein. Järjes­täjänä on NKR, jonka jäseninä ovat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kantto­ri­jär­jestöt.

− Useam­pi­päi­väinen tapahtuma on sekä kirkko­musiikin ammat­ti­laisten kohtaa­misen areena että yleisölle ainut­laa­tuinen tilaisuus tutustua Pohjois­maiden kirkko­musiik­ki­tar­jontaan. Tapahtuma järjes­tetään Helsin­gissä.

Pia Bengts toimii johtavana kirkko­muusikkona Espoon ruotsin­kie­li­sessä seura­kun­nassa ja hän on kamari­kuoro Glorian laulaja sekä Gloriaa ylläpi­tävän yhdis­tyksen puheen­johtaja. ‑hj.