Joko Lohjan Pyhän Laurin kirkossa tai Espoon Tapiolan kirkossa on mahdol­lisuus kuulla sävel­täjän ja kirkko­muusikon Harri Kerkon kantae­sitys Johannes-passio. Hän on myös kamari­kuoro Glorian laulaja.

Johannes-passion kantae­sitys on 12.4. kello 18.00 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa. Toinen esitys on muutaman päivän päästä, 15.4. kello 15.00 Espoon Tapiolan kirkossa. Olet lämpi­mästi terve­tullut konsert­tiimme, ja kuulemaan uutta musiikkia, jolla on vanhat juuret.

– Passioita on sävel­letty jossain määrin meidän päiviimme asti. Niitä esitetään erityi­sesti paastoaikana, mutta niiden tehtävä ei juuri koskaan ole litur­ginen eivätkä ne välttä­mättä kiinnity hiljaisen viikon jumalan­pal­ve­luse­lämään. Tämä seikka vaikutti oleel­li­sesti päätök­seeni alkaa säveltää – halusin kirjoittaa passion jumalan­pal­ve­lus­kon­tekstiin, kertoo Harri Kerko.

Harri Kerkko sanoo, että kirkko tarvitsee uutta, hiljaisen viikon teologiaa tehos­tavaa musiikkia. Tämä on tärkeää siksikin, että itse pääsiäinen tarvitsee kontrastia.

– Kirkko­muusikkona, sävel­täjänä ja ammatil­lisen velvol­li­suu­den­tunnon kehot­tamana olin hyvin motivoi­tunut. Olin jo pitkään suunni­tellut passion sävel­tä­mistä, ja nyt päätin tarttua tähän väkevään teemaan.

Evanke­lista Johannes kiehtoi

Kerko paneutui kaikkiin neljään evanke­liumiin, ja suurimman vaiku­tuksen häneen teki Johan­neksen evanke­liumi.

– Johannes esittelee Jeesuksen jumalal­li­sempana kuin muut evanke­listat. Muissa kolmessa evanke­liu­missa Jeesus näyttäytyy enemmän ihmisen kaltaisena, lihal­lisena hahmona.

Alusta lähtien oli selvää, että Kerko säveltää passion sellai­sessa esitys- ja raken­ne­muo­dossa, että se palvelee seura­kuntaa jumalan­pal­ve­luse­lämän kautta.

– En halunnut säveltää massii­vista orato­rio­pas­siota, vaan hiljaisen viikon musiik­ki­har­tauksiin sovel­tuvan, kevyem­mällä kokoon­pa­nolla toteu­tet­tavan litur­gisen teoksen.

Luteri­lai­sissa tunnel­missa

Yksin­ker­taistaen teos on raken­teel­li­sesti kuoro-osien, soolojen ja koraalien käytön suhteen tavan­omainen luteri­lainen passio, mutta toisaalta jotkin osat esiin­tyvät sangen epäta­val­li­sessa konteks­tissa.

Kokoon­panoon valitsin kaksi solistia. Evanke­listan rooliin otin tenori­lau­lajan, ja Jeesuksen osaan basso­ba­ri­tonin, kertoo Harri Kerko. Kuoro ilmentää kansan­joukkoja ja Pilatusta sekä tuottaa musii­kil­lista efektointia. Instru­ment­ti­ko­koon­pa­noksi valittiin oboe, jousisto ja urut.

– Teokseni on filoso­fialtaan sangen luteri­lainen. Kirkko­kun­tamme refor­maation suurin oivallus oli antaa sanan­kuu­li­jalle mahdol­lisuus osallistua paitsi jumalan­pal­ve­lukseen, koraalien kautta myös litur­gisiin sävel­teoksiin. Minua viehättää suuresti ajatus, että luteri­lai­sissa passioissa, myös omassani, koraalit antavat teokseen seura­kun­ta­laisen näkökulman.

– Passioni evanke­lista ei kuljeta tarinaa resitoiden eikä esimer­kiksi bordu­na­äänen päällä kantil­loiden, niin kuin ortodok­si­sessa litur­giassa; se olisi jotenkin tylsää, sanoo säveltäjä.

Sen sijaan tenorie­van­ke­lista kertoo tapah­tumat ikään kuin läpisä­vel­letyn laulun tuokioina, jotka oboen pienet välisoolot teoksen alussa keskeyt­tävät. Tämän jälkeen teksti jatkuu seuraavan laulun tuokiona. Myöhäi­sem­mässä vaiheessa teosta alkavat jäsentää myös kuoron soolot ja seura­kun­ta­virret.

Selvästi väkevin kohtaus on pitkä ja yhtenäinen kuoron esittämä laulu, jossa epäröivä Pilatus joutuu – enemmän tai vähemmän vastoin tahtoaan, juuta­laisten joukkojen painos­tamana – vangit­semaan Jeesuksen.

Teos ei huipennu pelkästään loppu­ko­raaliin, vaan sen lisäksi Harri Kerko kirjoitti kuoroe­pi­login, joka vie tunnelman pääsiäisen jälkeiseen aikaan ja antaa iloa ja toivoa Jeesuksen paluusta.

– Lisäksi passiossa on toinen itsenäinen kuoro-osuus, jonka tekstin lainasin suoraan Johann Sebastian Bachin Johan­nes­pas­siosta.

”Kyllä hyvät tekijät tarvitaan”

Ensia­jatus Kerkolla oli säveltää teos niin, että ”keski­mää­räinen” kirkko­kuoro voisi toteuttaa sen.

– Eihän tämä ajatus enää täysin realis­tinen ole. Jo teoksen laajuus ja varsinkin evanke­listan pitkä ja rankka osuus edellyt­tävät ammat­ti­lau­lajia.

Passio on musii­killis-litur­gisena draamana kristil­lisen musiik­ki­taiteen vaikut­ta­vimpia tradi­tioita. Sen alkupe­räinen litur­ginen konteksti on ainakin luteri­lai­sessa kirkossa hyvin ohut.

– Tulevai­suu­delta toivon koko passio­kir­jal­li­suuden laajempaa huomioon ottamista, ja ennen kaikkea niiden palaut­ta­mista alkupe­räiseen, litur­giseen kontekstiin, sanoo Harri Kerko.