PSALMIN VOIMAA-sarja jatkuu!

Mänty­harjun kirkossa kuullaan ensi tiistaina 11.8. klo 18 pääkau­pun­ki­seudun kantto­reista koostuvan Kamari­kuoro Glorian konsertti. Gloria viettää tänä syksynä 10- vuotis­juh­laansa Helsin­gissä.

Nyt kuultavan konsertin ohjel­misto koostuu psalmeista ja muusta uudesta ja vanhasta kirkko­musii­kista. Sävel­tä­jä­ni­mistä tuttuja lienevät mm. Leevi Madetoja, Felix Mendelssohn ja Jaakko Mänty­järvi. Myös kuoro­laisten omia teoksia on mukana konsertin ohjel­massa. Laula­jisto on paitsi musiikin ja laula­misen ammat­ti­laisia myös aktiiveja uuden kirkko­musiikin luomi­sessa.

Kuoroa johtaa dir. mus. Seppo Murto. Mänty­harjun kesäasuk­kaisiin lukeutuva Murto on tuonut ennenkin kuorojaan kuulta­vaksi kesämai­se­miinsa. Vuosi sitten Murron johtama kuoro, Aalto-yliopiston yhtey­dessä toimiva Dominante, konsertoi Mänty­har­julla perin­teisen kesäisin sävelin. Dominantea on kuultu myös Taide­keskus Salmelan konsert­ti­sar­joissa.

Seppo Murron johtamien kuorojen konserttien ja kesäretkien suuntau­tuessa Mänty­har­julle majoi­tus­ti­loina toimii Murtojen kesäasunto Vanosen kylässä. Murrot ovat viettäneet kesiä Vanosella jo usean vuosi­kym­menen ajan. Myös kuluvan korona­kevään ajasta osa tuli vietettyä kesäasun­nolla. Dominante-kuoron etähar­joi­tuksia Seppo Murto piti nettiyh­teyden avulla niin ikää mökiltä käsin.

Kun kysyn Seppo Murrolta koronan vaiku­tuk­sista kulttuuri- ja kuoroe­lämään Murto vastaa, ettei mitään juuri ole pystytty tekemään. Kaikki pysähtyi kuin seinään. Monet konsertit jäivät pitämättä harjoi­tuk­sista puhumat­takaan. Verkko­yh­teyksien kautta pidetyt harjoi­tukset olivat loppu­kevään ilo tulevaan syyskauteen valmis­tau­tuessa. Myös Dominante-kuoro valmis­tautuu marras­kuussa Espoossa pidet­tävään omaan juhla­kon­sert­tiinsa.

Kamari­kuoro Glorian jäseniin kuuluva basso, kuoron puheen­johtaja ja Leppä­vaaran seura­kunnan kanttori Kullervo Latvanen on myös ainoita nykykuo­rossa laulavia Glorian perus­ta­ja­jä­seniä. Hän odottaa innolla tulevaa konserttia, sillä esiin­ty­miset ovat hänel­läkin tänä kesänä olleet harvassa oman kirkon jumalan­pal­ve­luksia lukuun ottamatta. Gloria-kuoron merkitys ammat­ti­maisen kirkko­musiikin edistäjänä on Latva­selle tärkeä. Tässä kuorossa saa tehdä musiikkia osaavien ja samalla tavalla ajatte­levien kolle­gojen kanssa.

Mänty­harjun kirkossa kuultavan konsertin jälkeen Gloria-kuoro alkaa valmis­tautua toiveik­kaasti syksyn toimintaan. Ajatukset ovat kuitenkin varau­tu­neita, sillä elämme erityistä aikaa.

Kuoron­johtaja Seppo Murto toivottaa kaikki kuulijat terve­tul­leiksi tiistain konserttiin ja uskoo, että ensi kesänä myös perin­teinen Vanosen rukous­huoneen kesäkon­sertti toteutuu. Tänä vuonna se jouduttiin perumaan korona­pan­demian takia.