Kamari­kuoro Glorian taiteel­linen johtaja vaihtuu. Kamari­kuoron taiteel­lisena johtajana vuoden 2016 syyskau­desta lähtien ollut dir. mus. Seppo Murto jättää tehtä­vänsä.

Kaikille kuoro­toi­minnan ja kirkko­musiikin ystäville tuttu Seppo Murto oli aikoinaan luonteva valinta Glorian kuoron­joh­ta­jaksi. Onhan hänellä laaja kokemus kuoron­joh­dosta ja kirkko­musii­kista. Hän on ollut arvos­tettu ja pidetty ammat­ti­lainen osaavan Glorian johtajana, kolle­gojen piirissä.

Seppo Murto on ollut hieman yli kymmenen vuotiaan kamari­kuoro Glorian toinen taiteel­linen johtaja. Ensim­mäisenä taiteel­lisena johtajana toimi, kuoron perus­tajiin kuulunut professori Timo Nuoranne. Hän on nyt ollut kuoron­johdon profes­sorina Düssel­dor­fissa.

Kamari­kuoro Glorian taiteel­lisen johtajan tehtävät jättävän Seppo Murron mieli on haikea. Taakse jää kolle­gi­aa­linen yhteistyö kuoron ja gloria­laisten kanssa.

– Olen oppinut paljon erityi­sesti kirkko­musiikin tekemi­sestä ja kanttorin työstä.

Kirkko­musiikin tulevaisuus ei tänä päivänä näytä kovin ruusui­selta, toteaa Seppo Murto. 1700-luvun lopun kaiut musiikin keino­va­rojen kaven­ta­mi­sesta ja helppo­ta­jui­suuden, eli populaa­ri­musiikin lisää­mi­sestä ovat vallanneet kirkon.

– En kuitenkaan jaksa uskoa tämän olevan jumalan­pal­ve­luksen kriisin ratkaisu.

Murron mielestä kirkko­musiikin tulee olla histo­riaan nojaava, tämän päivän elämää heijastava taide­muoto. Puhut­te­levuus ei synny pelkästään viihdyt­tä­mällä.

– Glorian eräs toimin­ta­pe­riaate on ollut uuden kirkko­musiikin esittä­minen ja sen luominen sekä sitä kautta vaikut­ta­minen. Samalla kuoron jäsenet saavat herät­teitä omaan toimin­taansa seura­kun­nissaan.

Glorian kaltaisen kuoron tulisi olla kokonais­kirkon käsikassara ja voimavara, painottaa Seppo Murto.

– Se tarkoit­taisi sitä, että laulajat toimi­sivat kuorossa työajallaan parhaan tuloksen saavut­ta­mi­seksi. Näin taattaisiin kuorolle jatkuvuus ja taiteel­lisen toiminnan edelly­tykset. Toivon Glorialle hienon tulevai­suuden kirkko­musiikin edistäjänä!

Kamari­kuoro Gloria syntyi kuoron­johdon B‑tutkintoa opiske­le­vista kantto­reista vuosina 2008–2010. Kuoron tämän hetkinen puheen­johtaja Kullervo Latvanen on ollut kamari­kuoro Gloriassa mukana alusta lähtien.

– Timo Nuoranne toimi opettajana ja yhdessä opintojen loppu­vai­heessa totesimme olevan sääli, jos tätä hyvin yhteen laulavaa ryhmää ei voisi hyödyntää kuorona. Syntyi kuoro ja yhdistys sekä niiden myötä kuoron juhlava nimi, Gloria, muistelee Kullervo Latvanen.

– Laulajat ovat vuosien varrella vaihtuneet, mutta johtoa­jatus meillä on edelleen sama. Haluamme laulaa uutta kirkol­lista kuoro­musiikkia maustettuna vanhem­malla musii­killa.

Kuoron laulajina toimii useita sävel­täviä kirkko­muusikota, jotka ovat tuoneet myös kantae­si­tyksiä ohjel­mistoon.

– Meille kaikille kuoro on toiminut innoit­tajana omaan työhön seura­kun­nissa, useimmat laulajat myös johtavat kuoroja, sanoo Latvanen. ‑hj.