Varmt välkommen till konserten! Söndagen 13.3. firas Marie bebådel­se­dagen i våra kyrkor. Därför ville jag också ha med flera verk som har Maria relaterade teman på konserten. I programmet finns två uruppfö­randen Preludium och Maria­musik, båda kompo­nerade för den här konserten. Södergran sångs­viten, som också innehåller Maria­te­matik, framförs idag för första gången i sin helhet. Alla verk i programmet är kompo­nerade under 2000-talet utom Stycke för flöjt som är från år 1982.

Preludium är ett kort orgels­tycke i rondo form. Jag har använt i Preludiet material som också finns i Maria musiken samt motiv från psalmen nr. 55 (fisvpsb) ”Min ande fröjdar sig i Gud, min själ med glada sångers ljud upphöjer Herrens ära.” Psalm­texten är en parafras på Marias lovsång ur Lukas evangeliet. Melodin till psalm 55 kommer från den tyska koralen (Strasburg 1525) O Mensch, bewein dein Sünde gross. Preludiet är kompo­nerad i februari detta år för organisten Markus Malmgren för att uruppföras på den här konserten.

Fyra sånger är en sakral sångsvit som kammar­kören Novena med dirigenten Nina Kronlund i spetsen beställde av mig för ca fem år sedan. Bestäl­laren föreslog att texten skulle hämtas ur Edith Söder­grans produktion och helst sådana texter som passar att framföras i kyrko­rummet. Jag valde ut fyra dikter som bestäl­laren också gillade. Texten och stämmning i den har varit utgångs­punkten då jag satte igång med tonsät­tandet. Kristen trosbe­kän­nelse är skriven för fyrstämmig damkör och de tre övriga sångerna för blandad kör. Novem­ber­morgon är den mest omfat­tande sången i sviten.

Guds moders ros har en extra solistisk soprans­tämma. Rosen, en gammal kristen symbol, tillsammans med den ”strålögde ” och ”Guds modern” är huvud­per­so­nerna i texten. De små kroma­tiskt slingrande motiven i inled­ningen associerar jag till rosen som öppnar sina blad. I Guds moders ros ville jag försöka skapa en vaggsångslik enkel sång där texten får vara i fokus. O himmelska klarhet på barnets panna har också en innehållsrik och fin text som jag på flera ställen givit en homofon sats där kören har samma textrytm samtidigt för att texten tydligare skall komma fram. Kammar­kören Novena har uruppfört sångerna enskilt. På den här konserten framförs sviten i sin helhet för första gången.

De profundis är fantasi för två organister fyrhändigt är ett beställ­ningsverk till Gamla­karleby stads kyrkas nya orgels invig­nings­fest­lig­heter. Fantasin uruppfördes av bestäl­larna Stefan Lönnquist och Ritva Göös på Åkerman & Lundorgeln i Karleby 22.9.2002. Fantasin är uppbyggd på bl.a. motiv ur koralen ”Aus tiefer not”(psalm nr 347 ” Ur djupets nöd” i fisv.psb) och en tolvtonsrad. Psaltarp­salmen 130 ”Ur djupen ropar jag till dig, Herre” var en viktig inspi­ra­tions­källa och inverkade också på helhets­formen.

Nångång under sensom­maren 2008 blev jag tillfrågad av en kantors­kollega om jag gjort något verk med Mariatema för blandad kör .Kollegan sökte efter lämplig repertoar för en vokalen­semble som planerade en turné till Irland; temat i konsert­pro­grammet var sånger om Maria. Jag tänkte att det här är ju en bra orsak att komponera en Ave Maria för blandad kör. Det färdiga verket för blandad kör med divisi i alla stämmor (SSAATTBB)   lämpade sig inte för vokalen­semblen så parti­turet fick bli  och ligga på hyllan. Nina Kronlund och Kammar­kören Novena tog sig senare an verket och uruppförde den på sin julkonsert år 2010.Den finns också inspelad på deras cd ”Maria”.

- Största delen av den musik jag tonsatt under de senaste 35 åren är kyrkomusik i olika former, kantater, oratorium, motetter, solosånger och orgelstycken för gudstjänst bruk. Foto: Pekko Vasentola / Klang i kyrkan

- Största delen av den musik jag tonsatt under de senaste 35 åren är kyrko­musik i olika former, kantater, oratorium, motetter, solosånger och orgels­tycken för gudst­jänst bruk.
Foto: Pekko Vasentola / Klang i kyrkan

Misericordia Domini, fritt översatt ungefär den ”barmhärtige Herren”, gjorde jag 2008 till en mässa i Viks kyrka i Helsingfors för invig­ningen av den nya Porthan orgeln. Stycket har under­ru­briken ”Ingångs­musik för orgel för 2.söndagen efter påsk” och är således liturgisk musik gjord först och främst för gudst­jänsten. Stycket inleds med en långsam intro­duktion där pedalens långsamt pulse­rande motiv får syfta på hjärtslag, den barmhärtige Herrens hjärta slår för allt skapat. Jag har använt motiv ur min Psaltarpsalm ”Herrens kärlek..” för samma söndag, i ingångs­musiken.

Jag ville ha med i programmet också ett ungdomsverk som jag gjorde delvis under studie­tiden 1982–83. Stycke för flöjt gjorde jag som en studie i tolvtons­teknik då jag studerade kompo­sition under professor Einojuhani Rauta­vaaras ledning i Sibelius Akademin. Jag byggde en tolvtonsrad av ett gammalt tema som jag snickrat ihop under ungdomsåren i Karleby 1976–77.Det var ett kroma­tiskt tema som hade influenser från bl.a. Debussy och Alban Berg, tonsättare vars musik väckte mitt intresse i unga år. Stycket kan indelas i tre huvudavsnitt. Musiken växer småningom fram och ökar i tempot tills den övergår i ett livligare avsnitt i mitten av stycket för att efter en klimax övergå till en lugn och  meditativ avslutning. Flöjtisten Liiz Jaanivald uruppförde stycket i en kammar­musik­konsert i Konst­hallen i Helsingfors våren 1983.

I början av mars 2015 tog jag kontakt med förfat­taren Lars Huldén  och frågade honom om han var intres­serad  att göra en reflek­te­rande tilläggstext till bebådelsen i Lukase­van­geliet 1:28–38 och Marias lovsång Luk.1: 46–55. Huldén var villig att skriva texten och några dagar senare fick jag den per e‑post. Texten visade sig vara just det som jag var ute efter. Jag startade kompo­ne­randet i mitten av september 2015 och stycket blev färdig på nyårs­dagen 2016.

Första satsen Bebådelsen inleds med kluste­rackord som bildar en skimrande ljudmatta. I basen presen­teras en kort melodistump som är en fragment ur en känd Luther­koral, ”Av himlens höjd jag kommen är”(”Vom himmel hoch…”).Gabriel kommer med sin hälsning ackom­pan­jerad av kören. Första satsen övergår direkt i andra satsen, Marias monolog där Maria ängsligt reflek­terar över ängelns budskap. I slutet av satsen får Maria igen sällskap av kören. I Magni­ficat använder jag 8. psalm­tonen och motiv ur en tolvtonsrad i uppbygg­naden av satsen. I det här samman­hanget är det inte fråga om en sträng tolvtons­teknik utan raden används fritt kombi­nerat med tonalt material.

Huldéns text Vi spanar uppåt himlarna skulle passa bra ihop med modern musikalisk textur som t.ex. talsång rop och viskningar tänkte jag efter första genom­läs­ningen av texten.I ett senare skede beslöt jag att ändå göra den till en koral för att tydligare ta fram texten. Den latinska texten till Marias lovsång har jag använt jämsides med den svenska texten.  Verket avslutas med att kören, orgeln och solis­terna förenas i en lovpri­sande Ära vare Fadern.

Jag vill här passa på att tacka Klang i kyrkan ‑festi­valens arran­görer för att konserten togs med i festi­val­pro­grammet. Tack Petrus församling som beviljade mig tjänst­le­dighet för att jag som alter­ne­rings­ledig kunde koncentrera mig på att tonsätta ny musik för den här konserten. Tack alla medver­kande musiker, Lars Huldén för din fina text och alla ni som hjälpt till med praktiska arran­gemang!

Peter Hilli

_________

Peter Hilli 60 år kompo­si­tions­konsert 

Söndagen 13.3.2016 kl 16,  i Berghälls kyrka

Medver­kande

Kammar­kören Novena, dirigent Nina Kronlund, Kammar­kören Gloria, dirigent Timo Nuoranne

Kajsa Dahlbäck, sopran,  Niall Chorell, tenor

Åsa Gustavsson,  flöjt, Markus Malmgren, orgel, Olli Pyylampi, orgel, Tommi Niskala, orgel

www.kirkkosoikoon.fi