Kamari­kuoro Glorian taiteel­linen johtaja vaihtuu. Uutena taiteel­lisena johtajana on aloit­tanut syyskuussa dir. mus. Seppo Murto.

Kaikille kuoro­toi­minnan ja kirkko­musiikin ystäville tuttu Seppo Murto on luonteva valinta Glorian kuoron­joh­ta­jaksi. Gloriassa uuden johtajan kautta aloitellaan innos­tuneen odotta­vai­sissa tunnel­missa.

− Sepolla on laaja kokemus kuoron­joh­dosta ja kirkko­musii­kista. Arvos­tamme näitä taitoja suuresti. Uskomme, että hänen johdollaan Glorian hyvä jatkaa kohti kiinnos­tavia haasteita, kertoo Glorian puheen­johtaja Pia Bengts.

Glorian perus­ta­mi­sesta lähtien taiteel­lisena johtajana toiminut Timo Nuoranne luovutti tehtä­vänsä seuraa­jalleen Göteborgin pohjois­maisen kirkko­musiik­ki­sym­po­siumin konserttien jälkeen. Nuoranne on työsken­nellyt huhti­kuussa 2014 lähtien kuoron­johdon profes­sorina Robert Schumann ‑korkea­kou­lussa Düssel­dor­fissa.

− Kamari­kuoro Gloria kiittää Timoa hänen suuren­moi­sesta panok­sestaan Glorian hyväksi. Timon myötä­vai­ku­tuk­sella kuoro perus­tettiin ja hänen kaudellaan kuoro on kehit­tynyt tällai­seksi kuin se nyt on, Pia Bengts sanoo.

Tule Helsingin tuomio­kirkkoon 28.10.2016

  • Ensim­mäisen kerran Gloriaa Seppo Murron johdolla pääsee kuunte­lemaan perjan­taina 28.10.2016 Helsingin tuomio­kirkon Fruit of Silence ‑konser­tissa.
  • Glorian sävel­tä­jä­vie­raana on tänä vuonna 70 vuotta täyttänyt latvia­lainen säveltäjä Pēteris Vasks, ja konsertti keskittyy hänen kuoro­musiik­kiinsa.
Kamarikuoro Gloria - kammarkören Gloria taiteellinen johtaja Seppo Murto

Kuva: Liisa Takala